Home

Non-Discrimination Policy

Information for Individuals with Limited English Language Proficiency

ATTENTION: If you speak any language not listed here, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-877-696-6775

SECTION 1557: Discrimination is Against the LawDecatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Decatur OB-GYN Associates, P.A. no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:

  • Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
  • Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:

  • Intérpretes capacitados.
  • Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Candace Brown, Office Manager.

Si considera que Decatur OB-GYN Associates, P.A. no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona:

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Candace Brown, Office Manager, está a su disposición para brindársela.

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年 齡、殘障或性別而歧視任何人。 Decatur OB-GYN Associates, P.A. 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障 或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • 向殘障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如:

  • 合格的手語翻譯員
  • 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)
 • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:

  • 合格的翻譯員
  • 以其他語言書寫的資訊

如果您需要此類服務,請聯絡 Candace Brown, Office Manager.

如果您認為 Decatur OB-GYN Associates, P.A. 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年 齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向:

提 交投訴,郵寄地址為
Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

電話號碼為 256-355-9711 (phone)
傳真為 256-351-9717 (Fax), or
電子信箱為 cbrown@obgynalabama.com (email)

您可以親自提交 投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助, Candace Brown, Office Manager, 可以幫助您。/p>

您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) (聾人用電信設備)

登 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Decatur OB-GYN Associates, P.A. không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:

  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
 • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:

  • Thông dịch viên đủ năng lực
  • Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Candace Brown, Office Manager.

Nếu bạn tin rằng Decatur OB-GYN Associates, P.A. không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với:

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Candace Brown, Office Manager, sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. Decatur OB-GYN Associates, P.A. 은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.

  • 자격있는 수화 통역자
  • 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)
 • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.

  • 자격있는 통역자
  • 다른 언어로 작성된 서면 정보

이러한 서비스가 필요하시면 Candace Brown, Office Manager 에 연락하십시오.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. 이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

(으)로 연락하여 불만을 제기하실 수 있습니다. 직접 방문하거나 우편, 팩스 또는 이메일로 불만을 제기하실 수 있습니다. 불만 제기와 관련하여 도움이 필요하시면, Candace Brown, Office Manager, (으)로부터 지원을 받으실 수 있습니다.

또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

민원 양식은 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 에 있습니다.

Sumusunod ang Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Decatur OB-GYN Associates, P.A. ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

  • Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
  • Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naaaccess na electronic na format, iba pang mga format)
 • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:

  • Mga kwalipikadong interpreter
  • Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Candace Brown, Office Manager.

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Decatur OB-GYN Associates, PA ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa:

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Candace Brown, Office Manager, upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. Decatur OB-GYN Associates, P.A. не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:

  • услуги квалифицированных сурдопереводчиков;
  • письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы).
 • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно:

  • услуги квалифицированных переводчиков;
  • письменную информацию на других языках.

Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к Candace Brown, Office Manager.

Если вы считаете, что в Decatur OB-GYN Associates, P.A. вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу:

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

Вы можете подать жалобу лично или отправить по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам поможет Candace Brown, Office Manager, está a su disposición para brindársela.

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

يلتزم Decatur OB-GYN Associates, P.A. بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها وال يميز على أساس العرق أو Decatur OB-GYN Associates, P.A. اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو نوع الجنس. ال يستبعد األشخاص أو يعاملهم على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو نوع الجنس.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • يوفر مساعدات وخدمات مجانية لألشخاص من ذوي اإلعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:

  • مترجمي لغة إشارة مؤهلين
  • معلومات كتابية بتنسيقات أخرى )مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة، وغير ذلك من التنسيقات)
 • يوفر خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين لغتهم األساسية ليست اإلنجليزية، مثل:

  • مترجمين مؤهلين
  • معلومات مكتوبة بلغات أخرى

إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بـ Office Manager, Candace Brown.

إذا كنت تعتقد أن Decatur OB-GYN Associates, P.A. قد أخفق في توفير تلك الخدمات أو ميز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو الجنس، يمكن أن تتقدم بشكوى إلى: Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

(phone) 256-355-9711
(Fax) 256-351-9717, or
(email) cbrown@obgynalabama.com.

يذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بشكوى، فإن Office Manager, Candace Brown متاح لمساعدتك. يمكن أيضا أن تتقدم بشكوى إلكترونيا لوزارة Department of Health and Human Services )وزارة الخدمات الصحية والبشرية( ، مكتب Office for Civil Rights )مكتب الحقوق المدنية(، من خالل مكتب Office for ً ً ً أو https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf الرابط على المتوفر ،Civil Rights Complaint Portal بالبريد أو الهاتف على:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

والبكم الصم هاتف رقم
1-800-368-1019, 800-537-7697

ط على الشكاوى نماذج تتو
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. Decatur OB-GYN Associates, P.A. pa ekskli moun oswa trete yo nan fason ki diferan akoz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks yo.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki andikape pou yo kominike avèk nou nan fason ki efikas, tankou:

  • Enèprèt langaj siy ki kalifye
  • Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki aksesib, lòt fòma)
 • Bay sèvis lang gratis a moun lang prensipal yo pa Anglè, tankou:

  • Enèprèt kalifye
  • Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang

Si w bezwen sèvis sa yo, kontakte Candace Brown, Office Manager.

Si w kwè Decatur OB-GYN Associates, P.A. pa t bay sèvis sa yo oswa te fè diskriminasyon nan yon lòt fason sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks, ou ka depoze yon plent nan:

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

Ou ka depoze yon plent an pèsòn oswa pa lapòs, pa faks oswa pa imel. Si w bezwen èd pou w depoze yon plent Candace Brown, Office Manager, disponib pou ede w.

Ou ka depoze yon plent pou dwa sivil tou nan U.S. Department of Health and Human Services, (Ministè Sèvis Sante ak Imen Ameriken), Office for Civil Rights (Biwo Dwa Sivil) atravè Office for Civil Rights Portal, pa mwayen elektwonik ki disponib nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oswa pa lapòs oswa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Fòmilè pou plent yo disponib nan http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap Decatur OB-GYN Associates, P.A. n'exclut et ne traite aucune personne différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son origine nationale, son âge, son sexe ou son handicap

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • Fournit gratuitement des aides et services aux personnes handicapées afin de permettre une communication efficace avec nous, par exemple :

  • Interprètes qualifiés en langue des signes
  • Informations écrites dans d'autres formats (gros caractères, audio, formats électroniques accessibles, autres formats)
 • Fournit gratuitement des services linguistiques aux personnes dont la langue principale n'est pas l'anglais, par exemple :

  • Interprètes qualifiés
  • Informations écrites dans d'autres langues

Si vous avez besoin de ces services, contactez Candace Brown, Office Manager.

Si vous pensez que Decatur OB-GYN Associates, P.A. n'a pas fourni ces services ou a fait preuve d'une autre forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou le handicap, vous pouvez déposer une réclamation auprès de :

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

Vous pouvez déposer une réclamation en personne ou par courrier, télécopie ou e-mail. Si vous avez besoin d'aide pour déposer une réclamation, Candace Brown, Office Manager, se tient à votre disposition pour vous y aider.

Vous pouvez également déposer une réclamation concernant vos droits civiques auprès de l'U.S. Department of Health and Human Services (Département de la Santé et des Services Sociaux des ÉtatsUnis), Office for Civil Rights (Bureau des Droits Civiques), par voie électronique via l'Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible à l'adresse https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par courrier ou par téléphone à :

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Des formulaires de réclamation sont disponibles à l'adresse http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć. Decatur OB-GYN Associates, P.A. nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykład:

  • Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego
  • Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)
 • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład:

  • Wykwalifikowanych tłumaczy
  • Informacje na piśmie w innych językach

Jeżeli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z Candace Brown, Office Manager.

Jeżeli uważasz, że Decatur OB-GYN Associates, P.A. nie świadczy tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

Skargę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub faksu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, Candace Brown, Office Manager, może w tym pomóc

Skargę obywatelską można również złożyć w U.S. Department of Health and Human Services (Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych), Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną za pośrednictwem Office for Civil Rights Complaint Portal na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularze skarg są dostępne na stronie http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) cumpre as leis de direitos civis federais aplicáveis e não exerce discriminação com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo. Decatur OB-GYN Associates, P.A. não exclui ou trata de forma diferente devido à raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • Faculta ajuda e serviços gratuitos a pessoas com dificuldades de comunicar de forma eficaz connosco, tais como:

  • Intérpretes de língua gestual qualificados
  • Informação escrita noutros formatos (impressão maior, áudio, formatos electrónicos acessíveis, outros formatos)
 • Faculta serviços linguísticas grátis a pessoas cuja língua principal não é inglês, tais como:

  • Intérpretes qualificados
  • Informação escrita noutros idiomas

Se necessita destes serviços, contacte Candace Brown, Office Manager.

Se considera que a Decatur OB-GYN Associates, P.A. não cumpriu estes serviços ou exerceu discriminação de outra forma com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo, pode apresentar uma reclamação junto de:

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

Pode apresentar uma reclamação pessoalmente ou por correio, fax ou e-mail. Se precisar de ajuda para efectuar a reclamação, o/a Candace Brown, Office Manager, estará disponível para o/a auxiliar.

Pode também apresentar uma reclamação de direitos civis junto do U.S. Department of Health and Human Services (Departamento de Saúde e dos Serviços Humanos dos Estados Unidos da América), Office for Civil Rights (Gabinete de Direitos Civis), por via electrónica através do Office for Civil Rights Complaint Portal, disponível em https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ou por correio ou telefone:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Os formulários de reclamações encontram-se disponíveis em http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) è conforme a tutte le leggi federali vigenti in materia di diritti civili e non pone in essere discriminazioni sulla base di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso. Decatur OB-GYN Associates, P.A. non esclude le persone o le tratta diversamente a causa di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • Offre sostegni e servizi gratuiti alle persone affette da disabilità per comunicare con noi in modo efficace, quali:

  • Interpreti qualificati nella lingua dei segni
  • Informazioni scritte in altri formati (stampe a grandi caratteri, audio, formati elettronici accessibili, altri formati)
 • Offre servizi linguistici gratuiti alle persone la cui lingua primaria non è l'inglese, quali:

  • Interpreti qualificati
  • Informazioni scritte in altre lingue

In caso si necessiti di tali servizi, contattare Candace Brown, Office Manager.

In caso si ritenga che Decatur OB-GYN Associates, P.A. non abbia offerto tali servizi o abbia posto in essere discriminazioni in altri modi sulla base di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso, è possibile presentare una vertenza a:

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

È possibile presentare una vertenza di persona o a mezzo posta, fax oppure e-mail. In caso si necessiti di aiuto per la presentazione della vertenza, Candace Brown, Office Manager, è disponibile a fornire assistenza

È altresì possibile presentare un reclamo per i diritti civili allo U.S. Department of Health and Human Services (Dipartimento statunitense per la salute e i servizi umani), Office for Civil Rights (Ufficio per i diritti civili), elettronicamente mediante il Office for Civil Rights Complaint Portal, disponibile all'indirizzo https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oppure a mezzo posta o telefono all'attenzione di:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

I moduli di reclamo sono disponibili all'indirizzo http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. Decatur OB-GYN Associates, P.A. lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven Kommunikation, wie z. B.:

  • Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher
  • Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche elektronische Formate, sonstige Formate)
 • Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:

  • Qualifizierte Dolmetscher
  • Schriftliche Informationen in anderen Sprachen

Sollten Sie diese Dienstleistungen benötigen, so wenden Sie sich an Candace Brown, Office Manager.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Decatur OB-GYN Associates, P.A. es versäumte, diese Dienstleistungen anzubieten, oder auf sonstige Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminierte, so können Sie eine Beschwerde einreichen bei

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

Sie können eine Beschwerde persönlich oder per Post, Fax oder E-Mail einreichen. Sollten Sie Hilfe beim Einreichen einer Beschwerde benötigen, so steht Ihnen Candace Brown, Office Manager, gerne zur Verfügung

Sie können ebenfalls eine Menschenrechtsbeschwerde einreichen bei: Department of Health and Human Services (U.S.-Gesundheitsministerium), Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Beschwerdeformulare sind verfügbar unter http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出 身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。 Decatur OB-GYN Associates, P.A. は人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異な る扱いをいたしません。

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • 効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無料で提供いたします。

  • 資格ある手話通訳者
  • その他形式の文字情報(大きな活字、音声信号、手軽な電子形式、そ の他)
 • 英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。

  • 資格ある通訳者
  • 英語以外の言語で書かれた情報

これらのサービスを必要とされる場合は、Candace Brown, Office Manager まで ご連絡ください。

Decatur OB-GYN Associates, P.A. がこれらのサービスの提供を怠ったり、人種、肌の色、 出身国、年齢、障害、または性別に基づいた何らかの方法で差別したと思われる場合、こちらまで苦情を申し立てることができます:

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

苦情の申し立ては、直接、または郵便、ファックス、メールで行 うことができます。苦情を申し立てるにあたり援助が必要な場合は、Candace Brown, Office Manager がお手伝いいたします。/p>

また、公民権に関する苦情は、U.S. Department of Health and Human Services (保 健社会福祉省) のOffice for Civil Rights (公民権局) へ、Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf から電子申請するか、以下へ郵便または 電話で申し立てることもできます:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

苦情申立書は http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html よりダウンロードいただけます。

Decatur OB-GYN Associates, P.A. از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطھ تبعیت می کند و ھیچگونھ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

Decatur OB-GYN Associates, P.A. بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنھا برخورد متفاوتی ندارد.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • برا افرادی کھ دارند،ی ناتوان برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک بطوریی ھا رایگان فراھم می کند، مانند:

  • مترجمین واجد شرایط زبان اشاره
  • اطلاعات ی نوشتار بھ فرمت ی ھا ید گر ( چاپ با حروف درشت، صوت ،ی فرمت ھای الکترون کی قابل دسترس ساده،ی و فرمت ی ھا ید گر)
 • برا افرادی کھ زبان اول ھی شان انگل سی ی ین ست خدمات رای زبان یگان ارا ھی می کند، مانند:

  • مترجم نی ی شفاھ واجد شرا ط
  • اطلاعات ی نوشتار بھ ی زبانھا ید گر

اگر بھ چنین خدماتی نیاز دارید، با Office Manager, Candace Brown تماس بگیرید

اگر معتقدید کھ Decatur OB-GYN Associates, P.A. چنین خدماتی را بھ شما ارایھ نداده و یا اینکھ بھ شکلی دیگر بھ دلیل نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت درمورد شما تبعیض قایل شده می توانید شکواییھ ای بھ این آدرس ثبت کنید:
Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

(phone) 256-355-9711
(Fax) 256-351-9717, or
(email) cbrown@obgynalabama.com.

می توانید با مراجعھ شخصی، نامھ پستی، فکس یا ایمیل شکواییھ خود را ثبت نمایید. اگر برای ثبت شکواییھ خود بھ کمک نیاز دارید، Office Manager, Candace Brown برای ثبت شکواییھ خود بھ کمک نیاز دارید، می تواند بھ شما کمک کند.

یق از توانید م U.S. Department of Health and Human Services ت) بھداشت و خدمات انسانی آمریکا)، Office for Civil Rights (اداره حمایت از حقوق مدنی)، شکواییھ خود را ثبت نمایید. دسترسی الکترونیکی بھ این اداره از طریق Office for Civil Rights Complaint Portal بھ آدرس https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ی تماس از طر قی لیمیا ای تلفن با آدرس ریز یم سر است :

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

(TDD) 1-800-368-1019, 800-537-7697

فرم مربوطھی ھا برا ییشکوای ھ در آدرس یا ی نترنت http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. است موجود

Decatur OB-GYN Associates, P.A. (OB-GYN Associates) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Decatur OB-GYN Associates, P.A. does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Decatur OB-GYN Associates, P.A.

 • provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: Qualified sign language interpreters, written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

 • provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Candace Brown, Office Manager.

If you believe that Decatur OB-GYN Associates, P.A. has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Candace Brown, Office Manager
1874 Beltline Rd, SW
Suite 105
Decatur AL, 35601

256-355-9711 (phone)
256-351-9717 (Fax), or
cbrown@obgynalabama.com (email)

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Candace Brown, Office Manager, is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Contact OB-GYN Associates Today...

Dr. Spangler is
a great doctor.

The staff is always friendly.
I've been a patient for
14 years and never had a bad experience.
Dr. Shannon is on top of my care...

a pleasure to deal with.
It's evident that you strive daily to become better.

That is what makes a business successful!
Dr. Purvis is sensitive, caring, kind hearted and very professional.
I was in and out of
your office in one hour.
I appreciate your kindness each and every time I visit with you.
Dr. Shannon is professional, but casual, making it very easy to talk to him.
My visit to your
office was pleasant. I appreciated the timeliness
and short wait.
I was impressed and felt like I received
quality care.
Dr. Shannon made having to come in so frequently enjoyable and comfortable.
The receptionist is the friendliest person. The last time I came in, she remembered my name. I just love her!Copyright 2016, OB-GYN Associates. Huntsville, Madison, Decatur, Alabama. All Rights Reserved.
Web Design & Marketing by NetCentric Technologies.  

Call for an Appointment
Decatur: (256) 355-9711   Madison: (256) 704-2229